Dlaczego w lesie Bródnowskim są wycinane tysiące drzew?

59
Share

Leśnicy wyjaśniają, co się dzieje w naszym lasku.

Masowe wycinki drzew w lesie Bródnowskim ostatnio powtarzają się regularnie – i stale budzą niepokój mieszkańców dzielnicy. Z tego powodu Lasy Miejskie Warszawa (zarządzające naszym laskiem) postanowiły obszernie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje oraz co będzie zasadzone w miejscu wyciętych drzew.

Poniżej publikujemy oficjalny komunikat warszawskich leśników:

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym dotyczącym prac gospodarczych, a w szczególności wycinki drzew na terenach lasów administrowanych przez naszą jednostkę, Lasy Miejskie — Warszawa informują, że przystępują do kontynuacji prac związanych z wycinką drzew na terenie Lasu Bródnowskiego.

Prace są prowadzone zgodnie ze wskazaniami gospodarczymi ujętymi w „Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Targówek na lata 2016 — 2025″, (dalej zwany PUL Targówek).

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy w gospodarce leśnej dokument planistyczny, o dziesięcioletnim okresie obowiązywania. Składa się z dwóch części: opisu danego kompleksu leśnego i wyników przeprowadzonej szerokiej inwentaryzacji zastanych elementów zbiorowisk leśnych, oraz z części planistycznej zawierającej szereg wytycznych, określonych w oparciu o wyniki ww. inwentaryzacji, a mających na celu zapewnienie trwałości i nieprzerwaną realizację funkcji ochronnych lasu.

Cechą charakterystyczną Lasu Bródno jest jego pochodzenie — obszar leśny powstał wskutek powojennego zalesienia podmokłych obszarów rolnych dawnego Folwarku Bródno. W efekcie tych prac powstały istniejące obecnie drzewostany, charakteryzujące się znaczącą niezgodnością składu gatunkowego z siedliskiem (tylko 13% powierzchni drzewostanów kompleksu posiada skład gatunkowy zgodny z siedliskiem). Dodatkowo brakuje tu drzewostanów starszych niż 80 lat, struktura wiekowa jest mało zróżnicowana.

Na 68% powierzchni kompleksu występują objawy borowacenia – zjawiska degradacji siedlisk lasowych wynikającego ze zbyt dużego udziału sosny. Ponadto, w ostatnich latach zaobserwowano tu zamieranie sosen spowodowane gradacjami kornika sześciozębnego oraz kornika ostrozębnego (lustracja drzewostanów sosnowych przeprowadzona w 2018 r. przez Zespół Ochrony Lasu Lasów Państwowych), a także intensywne zamieranie brzozy, co wynika z wchodzenia tych drzew w okres fizjologicznej starości oraz małej tolerancji tego gatunku na tak znaczne wahania poziomu wód gruntowych, jakie miały miejsce po 2010 roku .

W 2019 r. planowane są do realizacji na terenie Lasu Bródno następujące prace, które będą wiązały się z wycinką drzew oraz pozyskaniem drewna:

• Prace pielęgnacyjne drzewostanów o nazwie „trzebież późna pozytywna” na łącznej powierzchni 29,73 ha — planowane pozyskanie 629 m3 drewna,
• Prace odnowieniowe przy pomocy zabiegu o nazwie „rębnia III b — gniazdowa częściowa” o łącznej powierzchni gniazd 2,31 ha — planowane pozyskanie 310 m3 drewna, następnie posadzenie 18 840 szt. drzew gatunków zgodnych z siedliskiem.

Planowane w bieżącym roku prace pielęgnacyjne tj. trzebież późna pozytywna, ma na celu poprawę warunku wzrostu drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron, umożliwiające rozbudowanie aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę statyki rosnących drzew.

Ww. prace polegają na usuwaniu drzew:
• zasiedlonych przez szkodniki owadzie (w szczególności, w przypadku sosen, kornika sześciozębnego oraz kornika ostrozębnego),
• głuszących cenne podrosty gatunków biocenotycznych oraz gatunków zgodnych z występującym tam siedliskiem leśnym,
• gatunków drzew obcego pochodzenia i inwazyjnych (np. czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony).

Planowane w bieżącym roku prace odnowieniowe zostały przewidziane w obowiązującym PUL Targówek, gdzie wskazano ich realizację przy pomocy zabiegu o nazwie „rębnia III b — gniazdowa, częściowa”.

Na terenie ww. pododdziałów, planuje się posadzić w 2019 r. następujące gatunki drzew:
– dąb – 15 740 szt.
– wiąz szypułkowy – 3000 szt.
– biocenotyczne (lipa, czereśnia ptasia, klon) – 100 szt.

Ze względu na zróżnicowany stan drzewostanów, zastaną strukturę i brak stabilności, a także wymagania czasowe związane z prowadzeniem rębni złożonych, podjęto decyzję o przystąpieniu w 2019 r. do prac wymagających największych nakładów finansowych i długiego czasu realizacji.

PUL Targówek wskazuje szereg lokalizacji do przeprowadzenia przebudowy z powodu niezgodności składu gatunkowego z siedliskiem leśnym, co w praktyce oznacza, że w następnych latach wykonane zostaną kolejne wskazane prace, analogicznie do prowadzonych w latach 2018- 2019. Wszystkie prace z zakresu gospodarki leśnej realizuje się etapami, z uwzględnieniem ładu przestrzenno — czasowego, określonego w PUL Targówek do końca okresu jego obowiązywania, tj. do 31.12.2025 r.

Pragniemy podkreślić, prace wykonywane na terenie Lasu Bródno (również z ww. zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu) mają na celu jego ochronę, a przede wszystkim zachowanie trwałości ekosystemu leśnego w obliczu wzrastającej presji ze strony miast oraz anomalii klimatycznych.

wyróżnienia i skróty od redakcji; źródło: Lasy Miejskie Warszawa/UD Targówek; zdjęcie na górze: archiwum

59
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx