Wszystko co powinieneś wiedzieć o śmieciach, a nie miałeś kogo zapytać

6
Share

Lepiej późno niż wcale – ratusz wreszcie odrobił lekcję i przygotował solidny poradnik w związku z rewolucją śmieciową. 

 

fot. Flickr by epSos.de

fot. Flickr by epSos.de

Wiele wiadomo już od dawna, wiele pozmieniało się po ostatniej wpadce władz Warszawy przy przetargu na wywóz śmieci. Ratusz Targówka długo oszczędnie dawkował informację o czekających nas zmianach, co jeszcze bardziej złościło ludzi. Ale w końcu doczekaliśmy się w miarę kompletnego zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Pojawił się w piątek na stronie naszego urzędu. Publikujemy go poniżej w całości, żeby każdy mógł znaleźć odpowiedź na dręczące go pytania. A tych nie brakowało, o czym świadczą choćby liczne maile od Was.

1. Co mam zrobić jeśli nie wypowiedziałem umowy na odbiór odpadów?

W takim przypadku można po prostu dalej stosować dotychczasowy sposób pozbywania się odpadów, gdyż umowa będzie kontynuowana na tych samych warunkach. Jednocześnie należy złożyć deklaracje w urzędzie dzielnicy do 19 lipca br. z uwzględnieniem nowych stawek, uchwalonych przez Radę Miasta 12 czerwca 2013 r. (uchwała nr LVIII/1623/2013).

2. Jak będzie wyglądał odbiór odpadów podczas obowiązującego od 1 lipca systemu pomostowego?

Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. Odpady będą odbierane z taką samą częstotliwością oraz z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników. Również sposób segregowania odpadów pozostaje bez zmian: jeden worek lub pojemnik przeznaczamy na odpady surowcowe np.: papier, plastik, szkło, drugi na pozostałe odpady (zmieszane).

3. Czy na czas systemu pomostowego trzeba złożyć deklaracje? Kto je składa? Jaki jest termin?

Tak, rolą właściciela nieruchomości pozostaje złożenie, po zmianie stawek, nowej deklaracji i uiszczenie opłaty wynikającej z ustawy o czystości i porządku w gminach. Deklaracje są składane przez właścicieli (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych albo zarządców nieruchomości (w przypadku budynków wielorodzinnych). Wypełnione dokumenty należy złożyć do Wydziałów Obsługi Mieszkańców w poszczególnych dzielnicach lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy, do dnia 19 lipca 2013 r. Deklaracje oraz załączniki do nich są także dostępne w formie elektronicznej na witrynie www.czysta.um.warszawa.pl. Nowe druki będą dostępne od 28 czerwca br. z chwilą wejścia w życie uchwały zmieniającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Aby to uczynić, dokument trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Do kiedy muszę zapłacić za odbiór odpadów?

Należy dokonywać opłaty standardowo do 28 dnia każdego miesiąca. W lipcu wpłat będzie można dokonać do poniedziałku, 29 lipca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego na który będzie wnosić opłaty. Wpłat można również dokonywać na rachunek ogólny, dedykowany dla danej dzielnicy. Płatności będzie można również uregulować gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych i w oddziałach banku City Handlowy na terenie całego m.st. Warszawy.

5. Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów w systemie pomostowym dla mieszkańców domów wielorodzinnych?

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 10 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 12 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 34 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 45 zł.

6. Ile zapłacą właściciele domów jednorodzinnych?

Właściciele domów jednorodzinnych będą uiszczać comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych odpadów według następujących stawek:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 30 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 45 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 60 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 36 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 54 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 72 zł.

7. Ile zapłacę jeśli mieszkam w domu jednorodzinnym, gdzie wyodrębnione są dwa lokale?
W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym wydzielono dwa lokale – wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą połowę stawki podstawowej.

W takiej sytuacji miesięczna opłata za odbiór odpadów posegregowanych wyniesie:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 15 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 23 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 30 zł.

Natomiast jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, opłata wynosi:
– w przypadku osób mieszkających samotnie: 18 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 27 zł,
– w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy lub więcej osób: 36 zł.

8. Jak wygląda odbiór i ewentualne opłaty w przypadku nieruchomości typu dom jednorodzinny, ale niezamieszkały?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której nie powstają odpady komunalne należy złożyć deklarację wpisując zero zamiast stawki opłaty. Deklarację należy złożyć do piątku, 19 lipca 2013 r. w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania. W momencie zamieszkania w nieruchomości należy w ciągu 14 dni wypełnić ponownie deklarację, podając liczbę zamieszkałych osób.

9. Jakie są stawki opłat za wywóz odpadów w systemie pomostowym dla przedsiębiorców, instytucji itp.?

Zmiany dotyczyć będą również właścicieli nieruchomości użytkowych, którzy produkują odpady komunalne. Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l przedsiębiorcy zapłacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wyniesie 19 zł, za 660 l – 37 zł, za 770 l – 40 zł, za 1100 l – 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l będzie kosztowało 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.
W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi:
– 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
– 27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
– 52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
– 56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
– 63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
– 213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika.

10. Jakie są moje obowiązki jako mieszkańca budynku wielorodzinnego?

Mieszkańcy domów wielorodzinnych powinni poinformować zarząd nieruchomości o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz wybranym sposobie zbierania odpadów. Należy również pamiętać o aktualizowaniu tych informacji u zarządcy po każdej zaistniałej zmianie. Opłaty za odpady mieszkańcy domów wielorodzinnych będą wnosić do wspólnot bądź spółdzielni w czynszu na dotychczasowych zasadach.

11. Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty lub spółdzielni?

Należy zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie). Następnie trzeba złożyć deklaracje do 19 lipca 2013 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi dany zarząd posiada we władaniu. Termin wnoszenia opłaty do urzędu za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zarządzanych nieruchomości upływa z 28 dniem każdego miesiąca, w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca. Ponadto zarząd jest zobowiązany aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi oraz umożliwić firmie odbierającej odpady ich odbiór.

12. Czy zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej musi składać deklarację za swoich lokatorów czy mogą oni złożyć je indywidualnie do urzędu dzielnicy?

W przypadku wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, w której wybrano zarząd, to na nim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. Powyższe wprost wynika z przepisów art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych) oraz art. 2 ust. 3 ww. ustawy (jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

13. Co w przypadku jeśli lokatorzy zgłaszają do zarządów spółdzielni mieszkaniowych, że będą indywidualnie składać deklaracje, gdyż mają odrębną własność lokali.

W świetle treści art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie budzi wątpliwości, że w budynkach, których właścicielem pozostaje wyłącznie spółdzielnia, to na niej, a nie jej członkach, ciążą obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 2 ust. 1 pkt 4).
W przypadku, gdy w ramach spółdzielni wyodrębniona została własność niektórych bądź wszystkich lokali, obowiązki związane z ponoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciążyć będą na zarządcy albo właścicielach lokali (art. 2 ust. 3) – właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej.

14. Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za fałszywe informacje w deklaracje? Prezes spółdzielni, zarząd wspólnoty?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (w tym także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) bądź osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Składane deklaracje powinny być wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą składającego deklarację, a ewentualna odpowiedzialność karna możliwa jest jedynie za zawinione działanie, wobec czego dochowanie należytej staranności przez podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji uwalnia od ponoszenia odpowiedzialności karnej.

15. Pytanie o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Czy dokumenty te trzeba dostarczyć do urzędów dzielnic wraz z deklaracją, czy też dopiero na żądanie urzędu?

Do urzędu dzielnicy należy dostarczyć jedynie wypełnioną deklarację.

16. Jaki dokument jest potwierdzeniem liczby zamieszkałych osób? Czy są to oświadczenia właścicieli lokali, najemców?

Deklaracje powinny być wypełnione przez zobowiązane podmioty z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ich wiedzą. Sposób zbierania informacji mających stanowić podstawę do wypełnienia deklaracji został przez ustawodawcę pozostawiony zobowiązanym podmiotom.

17. Kto powinien składać deklaracje w budynku tzw. małej wspólnoty (poniżej 7 lokali), który nie ma zarządu? Czy każdy właściciel mieszkania osobno, za swój lokal?

W przypadku nieruchomości gdzie liczba lokali nie jest większa niż siedem i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy obowiązki w zakresie składania deklaracji obciążać powinny właścicieli poszczególnych lokali. Właściciele mogą wspólnie złożyć deklarację do urzędu dzielnicy – zarząd nieruchomością wspólną wykonują wtedy wszyscy współwłaściciele wspólnie).

18. Czy firmy działające w systemie pomostowym zapewnią mieszkańcom pojemniki? Czy mają je zakupić na własny koszt?

Na mocy porozumienia zawieranego z m.st. Warszawą firmy odbierające odpady komunalne zobowiązały się do świadczenia usług w tym samym zakresie i na tym samym poziomie kosztów, jak odbywało się to przed wdrożeniem systemu pomostowego, oznacza to również, że wykorzystywane będą m.in. te same pojemniki co dotychczas. W przypadku jeśli obsługujący Państwo operator, posiadający porozumienie z Miastem, zgłasza np. konieczność zabrania pojemnika należy o takiej sytuacji powiadomić Miasto za pomocą infolinii: 800 70 70 47. Jeśli zaś z jakichś powodów zerwana została dotychczasowa współpraca np. operator nie będzie dalej świadczył usług i zabiera pojemniki – wówczas właściciel nieruchomości zawiera nową umowę z innym, wybranym przez siebie operatorem.

19. Co zrobić w sytuacji w której firmy, z którymi miasto podpisze porozumienie nie wywiązują się z zobowiązań?

Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu miasta należy zgłaszać najpierw do firmy obsługującej daną nieruchomość, a następnie, w razie braku poprawy sytuacji – do Urzędu Miasta pod numer infolinii Urzędu m.st. Warszawy: 800 70 70 47. Właściciel nieruchomości może również zawrzeć nową umowę z innym, oferującym korzystniejsze warunki operatorem.

 

Powyższy spis pytań i odpowiedz pochodzi z oficjalnej strony urzędu dzielnicy Targówek

6
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx