Budowa metra na Bródnie: jakie ulice będą zamknięte, którędy objazdy [ANALIZA] | targowek.info

Budowa metra na Bródnie: jakie ulice będą zamknięte, którędy objazdy [ANALIZA]

O ile budowa metra na Zaciszu nie spowoduje wielkich utrudnień, to inwestycja na Bródnie będzie oznaczała kilkuletnie komunikacyjne trzęsienie ziemi.

 

Dotarliśmy do opracowania założeń zmian w ruchu przy budowie metra na Bródnie i Zaciszu. Analiza została wykonana przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko na zamówienie m.st. Warszawy.

To jeszcze nie są ostateczne rozwiązania komunikacyjne, jakie nastąpią na w dzielnicy, jednak najprawdopodobniej w większości przypadków właśnie tak będzie wyglądała dalsza część budowy metra w naszej dzielnicy – już od 2019 roku.

W skrócie: na kilka lat życie na Bródnie stanie na głowie. A oto szczegóły.

 

Główne utrudnienia drogowe:

* Komora demontażowa za stacją C18 – obiekt z lokalizowany będzie w ul. Pratulińskiej, w pobliżu skrzyżowania ul. Gilarskiej z ul. Władysława Łokietka. Zakłada się brak przejezdności ul. Pratulińskiej.

* Wentylatonia V19 – zlokalizowana będzie w ul. Władysława Łokietka, pomiędzy ul. Chojnowską a ul. Samarytanka, w pobliżu kanału Bródnowskiego.  Zakłada się zamknięcie odcinka ul. Władysława Łokietka, na odcinku od ul. Chojnowskiej do skrzyżowania z ul. Samarytanka, przy czym zakłada się przejezdność wzdłuż ciągu ul. Samarytanka – Krośniewicka.

* Stacja C19 (Zacisze) – stacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Figara, na południe od skrzyżowania z ulicami: Spójni, Rolanda i Codzienną. Na czas budowy korpusu stacji wyłączona będzie ul. Figara oraz mogą wystąpić czasowe utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic Codzienna, Rolanda i Spójni (budowa wyjścia ze stacji metra). Założono przejezdność ciągów Rolanda-Codzienna, Rolanda – Spójni i Spójni-Codzienna.

* Wentylatornia V20 – wentylatoria zlokalizowana w pasie drogowym ul. Blokowej, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kanałową a ul. Przy Wodzie. Korpus wentylatorni zlokalizowany pod ul. Blokową – na czas budowy korpusu ul. Blokowa na tym odcinku będzie wyłączona z ruchu. Zakłada się przejezdność na kierunku Blokowa-Kanałowa oraz ciągu Przy Wodzie – Czerwińska.

* Stacja C20 (Kondratowicza) – stacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Kondratowicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wincentego (strona zachodnia skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Malborską (strona zachodnia skrzyżowania). Korpus stacji zlokalizowany będzie pod obiema jezdniami ul. Kondratowicza i pod skrzyżowaniem z ul. Malborską. Dodatkowo w rejonie stacji wykonywane będą przekładki sieci oraz łącznik stacji z planowanym przystankiem tramwajowym (planowana budowa linii tramwajowej
na Białołękę będzie realizowana po budowie metra). Do celów analizy założono całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Malborską oraz zamknięcie skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Św. Wincentego od strony zachodniej. Zachowane będą relacje: Św. Wincentego – Kondratowicza (kierunek północ-wschód oraz południe-wschód) oraz wzdłuż ul. Św. Wincentego (kierunek północ-południe) (poprzez etapowanie budowy, jednie tymczasowe, obiekty tymczasowe itp.).

* Wentylatronia V21 – zlokalizowana będzie pod pasem dzielącym jezdnie ul. Kondratowicza oraz pod jedną jezdnią (południową). Wymagać to będzie zamknięcia południowej jezdni Kondratowicza. Zakładana jest przejezdność jednej jezdni ul. Kondratowicza. Skrzyżowanie ulic Chodeckiej i Kondratowicza przejezdne we wszystkich relacjach.

* Stacja C21 (Rembielińska) wraz z torami odstawczymi i dwiema komorami rozjazdów – zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Łabiszyńskiej (ok. 100m na wschód od skrzyżowania) – za skrzyżowanie z ul. Rembielińską i Bazyliańską. Koniec torów odstawczych zlokalizowany będzie na terenie
szkoły i przedszkola przy ul. Św. Hieronima. Założono wyłączenie dla ruchu kołowego całego skrzyżowania: Kondratowicza, Rembielińska i Bazyliańska, całkowite zamknięcie ul. Kondratowicza na odcinku pomiędzy ul. Rembielińską a Łabiszyńską. Założono utrzymanie ruchu tramwajowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. Zakłada się również utrzymanie relacji na skrzyżowaniu ul. Łabiszyńskiej i Kondratowicza ze względu na obsługę szpitala, komunikację zbiorową i obsługę osiedli (poprzez etapowanie budowy, jezdnie tymczasowe itp.)

 

Kluczowe odcinki zamknięte podczas budowy metra na Bródnie / źróło: analiza dla m.st. Warszawy

 

Spodziewany jest wzrost ruchu samochodowego:

* Na Trasie Armii Krajowej, która ze względu na swoją wysoką klasę funkcjonalną powinna odegrać ważną rolę w przejęciu ruchu z dzielnicowego układu ulic Targówka. Jednak trasa ta w godzinach szczytu często pracuje w warunkach wyczerpanej przepustowości i podlega w ciągu dnia licznym zakłóceniom. Spodziewane przeniesienie się ruchu będzie ten problem pogłębiać.

* Na ul. Św. Wincentego pomiędzy ul. Malborską i ul. Kondratowicza. Będzie to związane z koncentracją ruchu w kierunku północnym do Trasy Armii Krajowej i w kierunku południowym – do ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz ciągu Wyszogrodzka-Bartnicza (także poprzez ulice lokalne Groera, Żuromińska, Bolivara) i dalej do ul. Wysockiego.

* Na ul. Chodeckiej i ciągu Wyszogrodzka-Bartnicza, które będą musiały także przejąć obsługę części linii autobusowych.

* Na ul. Wysockiego – koncentracja ruchu w kierunku Trasy Toruńskiej.

* Wzrost ruchu na ulicach o charakterze bardzo lokalnym (np. Malborska, Groera, Żuromińska, Bolivara, Korzona), które będą wymagać ochrony przed przejazdami tranzytowymi (np. w postaci dodatkowego uspokojenia ruchu)

 

Strategiczne cele podczas budowy metra:

* Zapewnienie obsługi komunikacją autobusową Bródna z utrzymaniem powiązań poprzez Trasę Armii Krajowej, ul. Św. Wincentego, Młodzieńczą, ciąg ul. Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza, ul. Matki Teresy z Kalkuty, ciąg Wysockiego-Odrowąża, Radzymińską.

* Zapewnienie jak najlepszych powiązań autobusowych ze stacjami metra (zwłaszcza ze stacją Trocka). Odnosi się to także do obszarów położonych poza Targówkiem, np. z Białołęki, Marek, Radzymina, Ząbek.

* Utrzymanie przejezdności trasy tramwajowej w ul. Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty z zapewnieniem możliwości przesiadki z autobusów w rejonie skrzyżowania Rembielińska/Bartnicza.

* Zapewnienie możliwie najdogodniejszych powiązań pieszych i rowerowych w sąsiedztwie placów budowy metra.

* Zapewnienie dostępności dla ruchu samochodowego terenu Targówka Mieszkaniowego, Zacisza i Bródna.

* Ochrona ulic lokalnych na terenie Bródna i Zacisza przed ew. „rozlewaniem się” ruchu samochodowego.

* Zapewnienie dostępności do większość parkingów osiedlowych oraz dostępności dla służb ratunkowych i komunalnych.

 

Założenia tymczasowej organizacji ruchu:

(ostateczna organizacja jeszcze nie jest ustalona, ale niemal pewne są nastepujące rozwiązania)

* Utrzymanie bez zakłóceń funkcjonowania trasy tramwajowej w ciągu ul. Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Węzeł Żaba (poza chwilowymi wyłączeniami). Na czterech liniach (1, 3, 4, 25) założono dotychczasową częstotliwość w godzinie szczytu ok. 36 tramwajów na godzinę.

* Powiązanie transportem zbiorowym obszarów dotkniętych zakłóceniami związanymi z budową metra przede wszystkim z najbliższą czynną stacją metra (głównie budowana obecnie stacja Metro Trocka) oraz  kolejnymi stacjami (stacje Metro Targówek, Metro Szwedzka i Metro Dw. Wileński).

* Utrzymanie większości dotychczasowych powiązań komunikacją autobusową na kierunkach nie obsługiwanych przez metro.

* Wprowadzenie tymczasowych pętli autobusowych na ul. Kondratowicza (lokalizacja na zachód od skrzyżowania z ul. Św. Wincentego) i ul. Bazyliańskiej (lokalizacja na wschód od skrzyżowania z ul. Św. Hieronima).

* Bezwzględne utrzymanie przejezdności ul. Kondratowicza (minimum przekrój 1×2) na odcinku pomiędzy ul. Łabiszyńską i Chodecką z zachowaniem (w miarę możliwości) powiązania dwukierunkowego z ul. Łabiszyńską.

* Bezwzględne utrzymanie przejezdności dla komunikacji autobusowej i ruchu indywidualnego (poza chwilowymi wyłączeniami w okresach mniej uciążliwych np. w trakcie weekendów, wakacji) ciągu ul. Wincentego na skrzyżowaniu z ul. Kondratowicza.

* Bezwzględne utrzymanie (a w miarę możliwości zwiększenie) przepustowości Trasy AK / Toruńskiej.

* Bezwzględne utrzymanie ruchu pieszych i rowerzystów po obu stronach placów budowy metra.

* Zachowanie dostępności do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

* Zachowanie dostępności do zabudowy mieszkaniowej położonej w rejonie realizowanych obiektów metra (dostęp do parkingów, dostęp służb ratunkowych, służb komunalnych, itp.)

* Zamknięcie dla samochodów osobowych ul. Wincentego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego Atal (osiedle Nowy Targówek) – dopuszczony tam będzie ruch wyłącznie autobusów komunikacji miejskiej i taksówek – ruch samochodowy z ul. Św. Wincentego kierowany w ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Wysockiego/Odrowąża oraz w ul. Gilarską, a od budowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Św. Wincentego w kierunku południowym do ul. Borzymowskiej i węzła Żaba.

 

Szczególne znaczenie będzie miała Trasa Toruńska:

Twórcy analizy zakładają słusznie, że będą potrzebne ponadstandardowe działania skierowane na zapewnienie maksymalnej możliwej przepustowości Trasy Armii Krajowej/Toruńskiej. Trasa ta będzie mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia przejęcia w trakcie budowy metra części ruchu z północnej części Bródna i z Białołęki.

Przy czym przy obecnym ruchu charakteryzuje się wysokim stopniem zawodności, co bardzo często skutkuje przenoszeniem się ruchu w ciągi ul. Wincentego i Wysockiego – Odrowąża. Zakłócenia ruchu na Trasie AK/Toruńskiej w okresie budowy metra będą mieć silnie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania Targówka, niosące poważne koszty społeczne a niekiedy zagrożenie bezpieczeństwa (np. w związku z utrudnionym dostępem do Szpitala Bródnowskiego).

W związku z tym proponuje się:
* powołanie specjalnej grupy zadaniowej, której zadaniem byłoby stałe monitorowanie i patrolowanie całego odcinka trasy S8 od Marek do węzła Konotopa w celu natychmiastowego usuwania wszelkich przeszkód, uszkodzonych samochodów, pojazdów uczestniczących w drobnych kolizjach, itp. oraz wspomagającej kierowanie ruchem w stanach awaryjnych;
*  wprowadzenie na Trasie Toruńskiej ograniczenia prędkości dopuszczalnej (w celu podwyższenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczania ryzyka powstawania kolizji i wypadków)

 

To nie wszystko:

Niemal każda droga wokół budowy metra na Bródnie, która nie zostanie bezpośrednio zamknięta, i tak będzie przebudowywana – będą powstawać jezdnie dojazdowe, łączniki, ronda, specjalne pasy dla autobusów, dodatkowa sygnalizacja świetlna itp.

Dotyczyć to będzie m.in. ul. Matki Teresy z Kaluty, św. Wincentego, Chodeckiej, Krasnobrodzkiej i wielu innych.

Ostateczne plany jeszcze powstają – gdy bedą one bardziej pewne, napiszemy o nich na targowek.info.

 

Tak ma wyglądać stacja wejście na stację metra Kondratowicza, około 2023 roku / wizualizacja UM Warszawa

 

Po koniec czerwca wybrany został wykonawca ostatniego odcinka drugiej linii metra w prawobrzeżnej Warszawie. Tunele i trzy stacje na Zacisze i Bródno zbuduje konsorcjum firm Astaldi i Gülermak. Umowa na budowę zostanie podpisana jeszcze w 2018 roku.

Jest więc realna szansa, że budowa metra zacznie się w pierwszej połowie roku 2019 (zaraz po otwarciu metra ma Targówku Mieszkaniowym) i, jeśli dalej wszystko przebiegnie bez przeszkód, metro na Zacisze i Bródno pojedzie już w roku 2022. Aktualny przewidywany koszt tego odcinka metra to 1,4 miliarda zł.

 

Zobacz, jak będą wyglądały stacje metra na Zaciszu i Bródnie

Zobacz, gdzie powstaną stacje metra na Bródnie

Zobacz, jak będzie wyglądała Kondratowicza po przebudowie

Zobacz raport z obecnej budowy metra na Targówku

PRZECZYTAJ TEŻ:

69 komentarzy na temat “Budowa metra na Bródnie: jakie ulice będą zamknięte, którędy objazdy [ANALIZA]

 • 10 lipca 2018 o godz. 08:46

  Będzie rozpierducha, ale jakoś to wytrzymamy

 • 10 lipca 2018 o godz. 09:06

  Nie jest aż tak źle jak się spodziewałem. Plan zakłada możliwie najmniejsze utrudnienia i z tego się cieszmy. Dobrze, że generalnym priorytetem jest dowóz komunikacją do metra. Kto może powinien ograniczyć ruch samochodami.

 • 10 lipca 2018 o godz. 09:16

  Z opracowania wynika, że trasa tramwajowa na Białołękę ma być budowana po zbudowaniu metra, mimo, iż dotychczas wszędzie informowano, że obie inwestycje mają być realzowane równolegle. To by chyba oznaczało że utrudnienia potrwają min. 1 – 1,5 roku dłużej niż sama budowa metra i w tym okresie również ograniczona będzie przejezdność św. Wincentego i Głębockiej od Gilarskiej do okolic Lidia po drugiej stronie trasy toruńskiej. Czy nie dałoby się tych prac jakoś bardziej skoordynować? Znając kreatywność planistów i koordynatorów czarny scenariusz zakładałby zbudowanie metra z odtworzeniem ulic, a potem po roku ich ponowne rozkopane i zamknięcie na rok czy dwa lata. Mam nadzieję, że burmistrz i radninaciskają już dziś na miasto i zaangażowane instytucje, by do tego nie doszło.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:04

  Tylko po co stacja Zacisze? Wciśnięta, z rozrzuconymi wentylatorniami, bo się już nie mieszczą… Bez sensu. Kiełbasa wyborcza.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:09

  Równoczesne budowanie metra i tramwaju spowoduje całkowite zamknięcie ruchu na newralgicznym odcinku. Wydaje mi się, że ten tramwaj chyba lepiej budować krótkimi etapami tuż po skończeniu budowy tuneli i stacji i przed oddaniem metra do użytkowania, tj. od Teresy z Kalkuty do Kondratowicza, od Kondratowicza do Malborskiej, bo na obu odcinkach można wprowadzić ew. objazdy oraz dwa końcowe odcinki od Malborskiej do wjazdu do CT Targówek i od wjazdu do końca.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:17

  DEBILE ZAPROJEKTOWALI METRO W ESACH FLORESACH PRZEZ ZACISZE, A NASTĘPNIE Z BEZSENSOWNYM WJAZDEM W KONDRATOWICZA, ZAMIAST POPROWADZENIEM DO ZIELONEJ BIAŁOŁĘKI!!!
  Teraz będą, monitorować Trasę S-8 , a że całe to towarzystwo nie odróżnia Warszawy od Wrocławia, to monitorować będą pod Białymstokiem.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:18

  myślicie, że dlaczego tramwaj chcą robić po metrze ? że niby mniejsze utrudnienia ? nie, tramwaj chcą robić po metrze bo go nie chcą robić. Zobaczycie, zrobią metro i powiedzą „no jest metro to po co tu jeszcze tramwaj wciskać, macie metro”.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:30

  Drogi Warszawiaku gdy metro projektowano to po polach Białołęki hasały jeszcze zające.
  Duże miasto to nie Pcim i proces projektowy jest bardziej złożony niż w miejscowości z której prawdopodobnie pochodzisz Samo wyrysowanie na papierze nowego przebiegu to za mało.

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:35

  NIE BEDZIE ŹLE? JAK JUŻ TERAZ JEST KOREK OD DALEKIEJ GŁĘBOCKIEJ DO RONDA ŻABY.

  NA KOŁOWEJ TO JESZCZE NIE BYŁO DNIA BEZ KORKA Z KAŻDEJ STRONY. BĘDZIE MAKABRA….. JUŻ WIDZĘ JAK 500 PRYZJEZDZA ZAPCHANA PO SUFIT :) HAVE FUN

 • 10 lipca 2018 o godz. 10:58

  Droga mamonko, gdy budowano metro I na kabatach były same pola więc Twój argument jest do d.

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:11

  Drogi Warszawiaku, niestety nie będzie metra na ul. Słoika z Gór, ponieważ narazie ogariają jak wsiąść do autobusu. Trzeba jeszcze poczekać.

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:11

  Inne czasy, inne realia do tego budowa trwała 20 lat argument do d.

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:31

  @Darek
  wentylatornie szlakowe metra są zawsze umieszczone pomiędzy stacjami. Jak sama nazwa wskazuje służą do wentylacji szlaków (tuneli) a nie stacji

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:34

  Na Kabatach jest stacja postojowa, więc dlatego była budowana w pustym miejscu. Jak zabudowa do niej doszła, to się zaczęło, a to za głośno, a to śmierdzi. Pierwszej linii metra nie dało się budować od centralnej części.

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:39

  oby to metro nigdy tu nie dotarło, dalej jazda, na słoikowo białołęckie, a nie na Bródno!!!! Znowu paraliż Bródno, i tak ciągle od 25 lat….

 • 10 lipca 2018 o godz. 11:43

  tym z białołęki to się naprawdę w głowach poprzewracało, kupili bardzo tanie nieruchomości na końcu świata i od razu chcą tam mieć metro, nie od razu Kraków zbudowano. Takie inwestycje jak metro się planuje w wieloletnim wyprzedzeniem i nikt przy planowaniu wtedy nie mógł wiedzieć jak developerzy cwaniacy rozbudują osiedla na białołęce. Pretensje możecie mieć tylko do owych developerów (że wam sprzedają nieruchomość na końcu świata i wciskają kit, że zaraz tu będzie metro, oraz że budują wąskie uliczki w które nie mieści się autobus) oraz do siebie, że jak już braliście kredyty pod te tanie nieruchomości to trzeba było wziąć ciut większe i kupić nieruchomości w lepszej lokalizacji i lepszą komunikacją. Pretensji do miasta mieć nie możecie bo ma ono swoją politykę rozwoju i się jej trzyma a wpływu na polskie prawo budowlane też nie ma żadnego. Więc przestańcie ciągle narzekać i bić pianę tylko siedźcie cicho i czekajcie na swoją kolej.

 • 10 lipca 2018 o godz. 12:11

  „Zamknięcie dla samochodów osobowych ul. Wincentego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego Atal (osiedle Nowy Targówek) – dopuszczony tam będzie ruch wyłącznie autobusów komunikacji miejskiej i taksówek – ruch samochodowy z ul. Św. Wincentego kierowany w ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Wysockiego/Odrowąża oraz w ul. Gilarską, a od budowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Św. Wincentego w kierunku południowym do ul. Borzymowskiej i węzła Żaba” – proszę o dokładniejsze wyjaśnienia – czy na tym odcinku nie będzie ruchu samochodowego mieszkańców?!

 • 10 lipca 2018 o godz. 12:58

  Jeśli chodzi o mieszkańców cmentarza, to im chyba nie zależy na ruchu samochodów. Tam nie ma mieszkańców. A pozostali pewnie pojadą Gilarską, Korzona i zapchają Targówek.

 • 10 lipca 2018 o godz. 12:59

  teraz nie ma ale zaraz skończą robić te osiedla na polu pgr i się zacznie.

 • 10 lipca 2018 o godz. 13:18

  ciekawe ile bloków „położy” to metro….

 • 10 lipca 2018 o godz. 13:19

  I te osiedla będą miały wyjazd na Wincentego „w połowie cmentarza” w kierunku Centrum. Ale to jest jedna z dwóch propozycji – rekomendowana. W minimalnej ruch zostaje. W każdym razie bardzo dużo autobusów ma skręcać w Borzymowską do metra. Jak będzie ruch aut prywatnych, to będą stać i stać robiąc wielki korek. :)

 • 10 lipca 2018 o godz. 14:17

  kandydat niJaki propnuje dla mieszkańców Bródna projekt Hulajnoga+ :)

 • 10 lipca 2018 o godz. 14:51

  Hulajnoga na upalne dni wydaje się ok ale co na deszcz ?

 • 10 lipca 2018 o godz. 17:33

  Zielona Białołęka żąda metra – do Radomia i Siedlec!

 • 10 lipca 2018 o godz. 18:21

  @Anton a twoja klitka w komunałce z wielkiej płyty to ile kosztowało??? Hmmm, zaraz już wiem dostałeś je za free od miasta, jak większość dresiarskiej patologii na Bródnie, a teraz robisz z siebie bogatego panicza z bródnowskiego beverly hills xD zejdz człowieku na ziemie i nie wywyższaj się, bo nie masz czym cymbale

 • 10 lipca 2018 o godz. 20:38

  Edi pokazales klasę nie ma co
  Ja swoje mieszkanie na Bródnie kupiłam, owszem mogłam kupić większe na bialolece, ale jakoś nie chciałam mieszkać tam gdzie wrony zawracają w kartonowym bloku gdzie słychać jak sąsiad czyta gazetę
  Takich pan wielki to było kupić wille w konstancinie

 • 10 lipca 2018 o godz. 21:35

  Janie, jeśli chodzi o 500 to w jednej z propozycji będzie jeździć przez Toruńską.
  BRÓDNO-PODGRODZIE – Krasnobrodzka (w kierunku zachodnim) – Toruńska – Św. Wincentego (odcinek na północ od ul. Kondratowicza) – Św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – RONDO RADOSŁAWA
  6 autobusów na godzinę.

 • 10 lipca 2018 o godz. 22:39

  Mam propozycje linii jak mogłyby jechać :
  104 Żerań FSO – Toruńska – Wysockiego – Bartnicza – Chodecka – Kondratowicza – Łabiszyńska. ..

  118 Kondratowicza – Chodecka – Bartnicza – Wysockiego …

  126 CH Targówek – Głębocka – Św.Wicentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka …

  145 Bródno- PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – Św.Wicentego – Młodzieńcza …

  169,227 ,500 Bródno Podgrodzie – swoje trasy – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – Św.Wicentego

  112 Karolin – …Toruńska- Łabiszyńska – dalej na Marki

  214,240 Toruńska – Wysockiego – Bartnicza – Chodecka -( Matki Teresy 240) – Łojewska (214)

  204 PKP PRAGA – Wysockiego – Bartnicza – Chodecka – Kondratowicza – Łabiszyńska…

 • 10 lipca 2018 o godz. 22:43

  Jezeli wygra Astaldi i będzie budowało, tak jak budują trocką, że np. zasypują stacje, po czym rozkopuja ją 10 x by ukladac coraz to nowe rury to będzie porażka. Nikt się nie liczy z czasem i pieniedzmi. Ziemie przewozi sie po 10x z miejsca na miejsce, nim się ją rozsypie i wiele innych tym podobnych sytuacji. Ogladam z okna budowę stacji Trocka. Bareja w czystej postaci.

 • 11 lipca 2018 o godz. 05:15

  „Zamknięcie dla samochodów osobowych ul. Wincentego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego Atal”

  Targówek wita nowych mieszkańców ulicą św. Wincentego bez korków!

 • 11 lipca 2018 o godz. 07:55

  Edi cymbale wróć do szkoły i naucz się czytać ze zrozumieniem bo kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem, potrafisz rzucać tylko gimbusowymi tekstami o dresiarzach, przyjedź kiedyś z tej swojej cudownej białołęki na bródno to zobaczyć jak tu normalnie i fajnie jest. To u wy się wywyrzacie i domagacie nie wiadomo czego od miasta. Pora zejść na ziemie ale najpierw idź do szkoły i się dokształć.

 • 11 lipca 2018 o godz. 08:42

  No i się zaczyna – ciągłe ujadanie że metro powinno pojechać na białołękę. Nie powinno – mieszkania na bródnie czy segmenty na zaciszu były czasami nawet dwa razy droższe od tych na białołece i ludzie płacili głownie za to że będą bliżej cywilizacji. Taka prawda i nie widzę powodu żeby teraz ich karać i zabierać metro na które czekali od lat.

 • 11 lipca 2018 o godz. 09:02

  chciałabym zwrócić uwagę, że nie tylko tzw. „Słoiki” mieszkają na Białołęce. Urodziłam się w szpitalu Czerniakowskim, dorastałam na Zaciszu, wybudowaliśmy dom na Białołęce 15 lat temu. Było zielono, cicho, kameralnie. Przy mojej ulicy i jeszcze kilka ulic dalej, wyłącznie domki jedonorodzinne. Dzieci dorastały mając własny ogródek. Plan zabudowy przewidywał 1,5 kondygnacji, do centrum, od kiedy otworzyli trasę jechaliśmy 15 minut. Ktoś jednak zrobił świetny interes dając zezwolenia na wysokie bloki, to doprowadza do paraliżu tej dzielnicy. My, mieszkańcy Białołęki, tak jak Wy, mieszkańcy Bródna, chcemy normalnie funkcjonować. Obecnie, poza wakacjami, do pracy na Pradze jadę od 45 min do godziny. Mąż w al. Jerozolimskie jeszcze dłużej. Trasa po przebudowie, od samego początku nie spełnia swojej roli. Potrzebna jest jeszcze jedna przeprawa przez Wisłę. Most, który dawał nadzieję, ale właśnie został wykreślony z planu. Zatem my, Warszawiacy dziękujemy PO za gigantyczne blokowiska i zupełny brak infrastruktury, PIS za pozbawienie nas metra oraz wykreślenie mostu. Mam przyjaciół w Konstancinie, myślicie, że jest im łatwiej? Tak jak my, codziennie spędzają kilka godzin na dojazdach do centrum. Kiedy pójdę do wyborów? Kiedy ktoś przedstawi pomysł jak rozwiązać to, co poprzednia i obecna ekpia rządząca nam zafundowały. Kandydaci na prezydenta z obu tych frakcji zamiast obrzucać się wzajemnie inwektywami niech zaproponują coś konstruktywnego. Mało mnie intersują deptaki na Nowym Świecie, bo mam problem, żeby tam dojechać…

 • 11 lipca 2018 o godz. 09:37

  jestem z Bródna i moim zdaniem metro od gminy na Targówku powinno pojechać prosto wzdłuż Głebockiej. My na bródnie mamy super dojazd tramwajem czy autobusem. A za trasą toruńską jest makbra.

 • 11 lipca 2018 o godz. 09:56

  białołęka to niech sie cieszy ze nie płaci 2 strefy ZTM. mieszkankaza 3500zl/m2 a jeszcze cos tam chcą.
  Wisła jest to po wikline i gondole sklejać proponuję

 • 11 lipca 2018 o godz. 10:39

  jest jedna rzecz jaka politykom wszystkich opcji i chorągwi wychodzi bardzo dobrze a mianowicie kłócenie ze sobą polaków.

 • 11 lipca 2018 o godz. 11:33

  Ale dlaczego na czas budowy metra ma być zamykana Św. Wincentego od Gilarskiej/Matki Teresy w stronę osiedla Atal? Mam nadzieję, że ta propozycja nie przejdzie bo wówczas cała Matki Teresy i Gilarska będą stać w korku. Zamknięcie Wincentego całkowicie zakorkuje Bródno. Zresztą w ogóle nie rozumiem sensowności jej zamykania. Po co dokładać dodatkowe utrudnienia? Zamknięcie Kondratowicza jest wystarczającym utrudnieniem i po co je pogłębiać?

 • 11 lipca 2018 o godz. 12:13

  @borys – po to by dać priorytet komunikacji miejskiej i dojazdom do metra przeogromnej liczbie mieszkańców

 • 11 lipca 2018 o godz. 12:33

  Rany Sw Wincenty a myślisz, że komunikacja to co będzie fruwać? Jak całe Bródno będzie stało to jak dojadę do metra powiedzmy z Chodeckiej? Przecież te autobusy będą musiały skręcać z Chodeckiej w lewo w Matki Teresy a tam będzie sznur samochodów więc tu będzie korek bo świateł nie ma i dalej na Matki Teresy też będzie korek bo Gilarska będzie stała przejmując część ruchu z Wincentego, oczywiście na Matki Teresy w stronę Wysockiego też będzie stało i całe skrzyżowanie Chodeckiej z Wincentego będzie przez to zapchane. Z drugiej strony Wincentego od Malborskiej, skąd pewnie też będą kursowały autobusy obsługujące te rejony też będzie stało bo skrzyżowanie Wincentego z Matki Teresy/Gilarskiej będzie zatkane przez ten zakaz ruchu więc jak szybko dojadę do metra na Trocką? Korzyść z tego priorytetu zerowa bo zanim dojedziemy do tego priorytetu utkniemy w korkach, priorytety trzeba wymyślać z głową. Na szczęście to tylko propozycja.

 • 11 lipca 2018 o godz. 12:48

  Kolizje na S8 to nie jest problem prędkości tylko chamstwa i prostactwa kierowców tam jeżdzących. Jedni sie ciskają, drudzy nie ustępują i skutki sa widoczne codziennie.

 • 11 lipca 2018 o godz. 15:37

  Karolino z Bródna, gdzie można znaleźć mieszkania na Białołęce po 3.500 zł za m2? Chętnie bym takie kupił! Biorąc pod uwagę ton wypowiedzi, to pewnie nadal mieszkasz z rodzicami, którzy dostali zakładowe mieszkanie i o własnym „M” możesz pomarzyć. :-)

 • 11 lipca 2018 o godz. 17:48

  5 lat temu jeszcze po tyle bylo wiec kredyciarzu dwa razy sie dales oszukac.
  Raz ze doczekqcie sie metra a dwa, ze widac kupiles jak bylo po 5000zl/m2 gdzie wartosc tego nadal jest 3500zl/m2. Do tego tereny zalewowe.
  A mieszkanie kupione 15 lat temu, bo swoje lata mam, wiec juz spacone.
  Ale wiem wiem ciezko patrzec ze jeszcze 25 lat zostalo do zerwana łańcucha z banku

 • 11 lipca 2018 o godz. 20:04

  Ale ja wcale nie chce metra na Białołęce. Nie jest mi do niczego potrzebne. Mieszkam przy ul. Białołęckiej, lokalizacja stacji na Rembielińskiej mi odpowiada. Podjadę sobie w 8 minut autobusem 204, ewentualnie nadal mogę dojść w 10 minut do przystanku tramwajowego Faradaya i tak jechać 4. Niepotrzebne mi parkingi dojezdzajacych pod oknami. Mieszkania na Białołęce po 3.500 zł to może były 15 lat temu…

 • 11 lipca 2018 o godz. 20:14

  Wolę 65m2 na Bialolece (2km od Brodna) w nowym budownictwie z 15m2 balkonem i garażem podziemnym niż w tej cenie 50m2 w prlowskim blokowisku. Czy to coś złego? :-)

  Niech metro powstaje na Bródnie.

 • 11 lipca 2018 o godz. 20:28

  Alternatywna droga wodna . Spływ Bródnowskim do Żerańskiego, potem w lewo śluzowanie na Wisłę. Dalej trasa łatwiejsza z prądem do Torunia. Dla twardzieli pod prąd na Kraków.

 • 11 lipca 2018 o godz. 20:30

  A to w takim razie przepraszam ;)
  5 lat temu moze przesadzilam ale 15 tez nie.
  Pamietam jak wchodzilismu do unii i na wiatraku byly po 3700m2.
  Z metrem na Bialoleke byly taki problem jaki ma Zoliborz i Bielany.
  Nie ma dla nich miejsca.
  Milego wieczoru

 • 12 lipca 2018 o godz. 14:27

  Zacznijmy od tego, by spojrzeć na mapę !
  Najpierw popatrzcie gdzie mieszkacie.

  Po pierwsze:
  Odległość do metra kilometr, dwa, to nie jest duża odległość. Zresztą są autobusy, można podjechać.
  Cały problem polega na tym, że stacja metra (końcowa) przy Bazyliańskiej jest mało potrzebna. Tu jest tramwaj, który naprawdę szybko chodzi, a kilometr dalej stacja SKM Toruńska.

  Po drugie:
  Metro niezależnie czy planować do Bazyliańskiej, czy na Białołękę wschodnią i tak przechodzi jakoś przez Zacisze, część Bródna i oczywiście okolice magistratu. Prowadząc metro do Białołęki, Bródno niewiele traci. Zyskuje zaś mniejszy ruch samochodowy z Białołęki, Marek, Ząbek, Zielonki, Wołomina, etc…

  Wystarczy trochę pomyśleć.

 • 12 lipca 2018 o godz. 16:17

  Warszawiak tyle tylko że jakby metro miało iść na Białołękę nie byłoby stacji Kondratowicza bo od Zacisza musiałoby pójść prosto wzdłuż lasu. Tym samym Bródno nie miałoby żadnej stacji a to byłoby już nie do przyjęcia. A tramwaj jest ale przecież obsługuje zupełnie inne rejony, jedyny punkt wspólny to Plac Wileński, a Białołęka też będzie miała przecież tramwaj i będzie znacznie szybciej niż gdyby miałoby być tam jakiekolwiek metro. Zatem obecny wariant jest najbardziej optymalny.

 • 12 lipca 2018 o godz. 23:04

  Ciekaw ilu tu się wypowiada Warszawiaków z naszej dzielnicy a ilu tych co dojechało i obecnie udaje panów.Po kupowali mieszkania itd… ale to nic nie zmienia my się tu wychowaliśmy i przeżyliśmy nasze dzieciństwo.Tego nikt nam nie odbierze najlepsze jak dla mnie lata 80-90 .

  Pozdrawiam

 • 13 lipca 2018 o godz. 16:42

  @Warszawiak – Bródno
  Nie bardzo rozumiem dlaczego stosunkowo nowi mieszkańcy dzielnicy nie mieliby się wypowiadać na jej temat. Teraz jest to ich miejsce zamieszkania, więc maja takie samo prawo jak wszyscy inni.

 • 14 lipca 2018 o godz. 12:43

  Mieszkam tuż przy przyszłej stacji Kondratowicza więc teoretycznie obojętne mi to, czy metro miałoby zostać budowane dalej w kierunku tramwajów, czy Białołęki, ale bardziej logiczna jest właśnie Białołęka. Kiedyś były prezentowane jakieś propozycje jak musiałaby się zmienić lekko trasa przebiegu metra, by było to możliwe, ale dziś jest to już i tak bez sens, jak liczne tu spory. Niewiele już zmienimy. Wszelkie propozycje trzeba na kształtować na przyszłość w związku z podjętymi już decyzjami przebiegu trasy. Niech rusza ta budowa, by mieć to z głowy.

 • 16 lipca 2018 o godz. 11:17

  do Marek:
  jakim cudem 500 przez toruńską? To przeciez pryzspieszona linia ..

 • 17 lipca 2018 o godz. 05:01

  Od wejścia do Unii minęło w maju 14 lat i mamy właśnie 15 rok członkowsta. Też pamiętam, jakie były wtedy ceny, do 4000 za m2 można było znaleźć mieszkania prawie w każdej dzielnicy. Potem co zrobiono z ludźmi dzięki tępym dziennikarzom i opłacanym przez deweloperów „ekspertom” to głowa mała. Nawet jak już mieszkania były po 10k za m2 (obecnie chodza po około 8k) to wmawiano dalej, że okazja i trzeba brać kredyt i kupować bo będą drożeć. Przyszedl swiatowy kryzys 2009 i trochę sie to uspokoilo, banki zaczęły trochę ostrożniej udzielać kredytów. Co nie zmienia faktu, że zrobiono z nas społeczeństwo niewolników, mało kto ma odwagę się przyznać, że zamiast patrzeć _wszystkim_ politykom na ręce dali się wciągnąć w wojnę PO z PiSem (albo PiSu z PO jak kto woli). No ale najważniejsze, żeby „być na swoim” mimo, że to swoje to tak naprawdę jest banku do momentu spłaty ostatniej raty czyli przez kilkadziesiąt lat. Państwo kompletnie odpuściło budownictwo mieszkaniowe, bo pewnym grupom interesu na tym zależało. Nastała dzicz pod pozorem wolnego rynku. I m.in. dlatego mieszkańcom jednorodzinnych domów na Białołęce postawiono pod nosem osiedla. Nie mam czasu rozwijać każdej myśli z osobna, więc przepraszam za skroty myślowe. Od razu uprzedzając pytanie czy da się inaczej, tak da się, proszę spojrzeć na przykłady zza granicy. Kupują najbogatsi, reszta wynajmuje ale nie od podmiotów prywatnych, tylko od gmin, które dają gwarancje niewypowiedzienia umowy i można tak miesiąc kilkadziesiąt lat jeżeli nie sieje się patologii i płaci czynsz. I proszę nie mówić, że się nie dało bo byliśmy za biedni, wystarczy policzyc ile funduszy europejskich zostało słabo spożytkowanych i ile pieniędzy z budżetu uciekło bo nikomu nie zależało, żeby w nim zostawały… Trzeba tylko było zbudowac odpowiednie ramy prawne i chcieć coś zrobić dla obywateli a nie ich tylko wydoić i karmić telewizyjna papką ogłupiającą miliony.

 • 17 lipca 2018 o godz. 07:40

  Kredyt spłacany przez 30 lat, ale przecież za wynajem też trzeba płacić. Wychodzi na to samo, przy czym po tych 30 latach ma się jakiś majątek, można zostawić coś dzieciom w spadku i ułatwić im życie.

  Poza tym, każdy kto ma własny kąt, wie że to zupełnie inaczej niż mieszkać w wynajmowanym. Nawet jeżeli w rzeczywistości „własny” będzie za 30 lat.

 • 17 lipca 2018 o godz. 08:17

  zamiast zamykać ulice: lepiej pozamykać ludzi w klatkach> przyjezdnych z Warszawiakami, tych z Bródna z ludźmi Grodziska i Lewandowa- pozagryzają się i będzie po problemie ;) i nie będzie korków

 • 19 lipca 2018 o godz. 00:03

  Co do mostu to dziękuj mieszkańcom: Żoliborza, Ursynowa, Wawru, Rembertowa. Bo to oni robili aferę, że nie zgadzają się na taką inwestycję. Na Żoliborzu emerytowane babcie mówiły na konsultacjach, że nie będzie gdzie z wnukami nad Wisłę chodzić. Pozostałe dzielnice protestowały bo mieszkają tam idioci co nie rozumieli, że kolejna przeprawa przez Wisłę będzie tylko nie będzie to inwestycja miasta a GDDKiA. Dużo na forach się udzielali pisali wręcz żądania do miasta o most. Bo miasto nie chciało tam budować mostu. Tylko to było podyktowane budową mostu w ramach POW czyli inwestycji GDDKiA

 • 16 sierpnia 2018 o godz. 11:36

  Co do opcji zamknięcia Św. Wincentego to miałaby ona być zamknięta dla ruchu samochodowego tylko w godzinach szczytu, ale tak jak napisał Anonim 10 lipca zamykanie tej ulicy wcale nie jest pewne bo to tylko propozycja.

 • 22 sierpnia 2018 o godz. 14:31

  Ja również jestem Warszawiakiem z urodzenia i kupiłem wcale nie tanie mieszkanie na Zielonej Białołęce oczekując rozwoju infrastruktury i komunikacji podobnie jak na Kabatach. Uważam, że Bródno ma bardzo dobrą komunikację (zwłaszcza tramwaje). A wiem co mówię, bo często tam jeżdżę. Dlatego uważam, że linia metra powinna być przedłużona do Zielonej Białołęki!!

 • 24 sierpnia 2018 o godz. 17:29

  Warszawiak ale przecież Zielona Białołęka będzie się rozwijać, ma być tam zbudowany tramwaj który wybuduje się znacznie szybciej niż metro i bardzo usprawni tam komunikację.

 • 14 września 2018 o godz. 07:49

  Będzie cudownie. Już nie mogę się doczekać! Niektórzy myślą że jak im zrobią pod blokiem metro to ich stare wielkie płyty nagle zaczną kosztować tyle co na Mokotowie. Będziecie zaskoczeni, że nic takiego się nie wydarzy! Cenę będą miały nowe osiedla a nie stare blokowiska! Nie wierzycie? To spójrzcie w kierunku Ursynowa! I jeszcze jedno. Dojazd metrem od Kondratowicza do Wileńskiej wiele krótszy nie będzie niż dojazd tramwajem w to samo miejsce z tego samego przystanku! No ale niektórzy myślą że metro to o ziemia obiecana! Tak, jeśli jest robiona z głową!!!

 • 18 września 2018 o godz. 20:43

  Cieszcie się. Dostaniecie metro. Parę lat koszmaru a potem eldorado.

  Zabiorą Wam autobusy – bo i po co, skoro metro. Stracicie możliwość zaparkowania gdziekolwiek, bo Wasze okolice staną się jednym wielkim P+R. Zyskacie trochę przestępczości (nie przesadzajmy, raczej niewiele). Otrzymacie w zamian świetną komunikację z centrum miasta, która większości z Was przyda się kilka razy w ciągu roku.

  Mieszkam na Targówku, będę te dobrodziejstwa mieć wcześniej, niż Wy.

 • 28 września 2018 o godz. 08:27

  „Ochrona ulic lokalnych na terenie Bródna i Zacisza przed ew. „rozlewaniem się” ruchu samochodowego.” no niezły dowcip. Teraz to się dopiero zacznie wolna amerykanka na lokalnych uliczkach.
  Trasa Toruńska ha ha ha nie dnia bez wypadków i korków. Ostatnio trasa którą jadę 20 – 25 minut jechałam 2,5 godziny bo były trzy wypadki.
  To będzie istny ARMAGEDON.

 • 29 września 2018 o godz. 19:02

  A co liniami autobusowymi? Tylko w zmianka o tramwajach. Moze jakies bardziej szczegolowe informacje w tym zakresie

 • 21 listopada 2018 o godz. 09:49

  Napiszę krótko. Jeśli Zielona Białołęka nie dostanie tramwaju to zapomnijcie o P&R przy Toruńskiej na Białołęce i odciążeniu ulic Bródna. Po prostu mieszkańcy nie pozwolą sobie zrobić bajzlu lokalnie. Białołęka nie potrzebuje P&R tylko Bródno.
  Skoro z moich obserwacji (i nie tyko moich) wynika, że Targówek ma złośliwie w d… mieszkańców zza Toruńskiej to i oni będą mieli gdzieś korki i rozjeżdżone trawniki na Bródnie.

 • 21 listopada 2018 o godz. 13:28

  „szczególne znaczenie będzie miała Trasa Toruńska” która już nie daje rady,notoryczne korki i stłuczki.Wyobrażacie sobie co będzie się działo przez 3 lata.Totalny paraliż dzielnicy,to pewne.

 • 30 listopada 2018 o godz. 14:31

  Brawo brawo brawo!
  POdatki w górę wraz ze wzrostem wartości nieruchomości przy stacjach metra!

  Białołeka zakorkuje jeszcze bardziej Wincentego. Juz dziś jazda autobusem w godzinach szczytu to absurd. Jedyne rozwiązanie dla Wincentego to zamknięcie jej dla samochodów osobowych – tak jak kiedys trasy WZ.

 • 1 grudnia 2018 o godz. 00:26

  Fred a dlaczego mamy zapomnieć o P&R przy Toruńskiej? Ja jadąc z Białołęki nie mam najmniejszej chęci wpychać się na Bródno i szukać miejsca na zaparkowanie gdzieś w miarę blisko metra a nie kilometr od stacji. Ponadto chcę mieć pewność, że jak wrócę to zastanę samochód tam gdzie zaparkowałem a nie wywieziony przez straż miejską albo z założoną blokadą bo okazuje się że zaparkowałem nieprawidłowo. Na tramwaj będziemy pewnie czekać jeszcze dobrych parę lat, dlatego chciałbym zostawić samochód na takim P&R i pojechać szybko autobusem do metra niż szukać miejsca na Bródnie. Nie wiem czemu piszesz, że Białołęka nie potrzebuje P&R,przecież to z Białołęki będziemy musieli dojechać do tego Bródna, a Bródno autami pod metro raczej nie będzie jeździć. Zatem nie siej zamętu bo na pewno nie wiesz czego Białołęka potrzebuje, sądzę że wogóle tu nie mieszkasz, a już napewno nie jesteś kierowcą skoro każesz mieszkańcom Białołęki krążyć po Bródnie w poszukiwania miejsc parkingowych. Po jednym, drugim dniu gwarantuję że by ci się odechciało.

 • 8 stycznia 2019 o godz. 15:06

  A czemu wszystkich wieśniaków z Wołomina Marek Ząbek kierujecie na stację Trocka w głąb osiedla??? Przecież to będzie totalny paraliż tej okolicy.totalna bzdura. Niech sobie wsiadają na Wileniaku jak do tej pory a Trocka niech będzie dla Targówka i Bródna!!!

 • 11 lutego 2019 o godz. 23:20

  Zapewnienie jak najlepszych powiązań autobusowych ze stacjami metra (zwłaszcza ze stacją Trocka). Odnosi się to także do obszarów położonych poza Targówkiem, np. z Białołęki, Marek, Radzymina, Ząbek.
  Po co ściągać ludzi z Marek, Wołomina , Radzymina na Targówek do metra Trocka, a nie by jechali autobusami prosto do centrum Warszawy.. Jak widać ktoś w Urzędzie Gminy Targówek ma nie po kolei w głowie. Winień iść do psychiatry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.