Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej SM Bródno

68
Share

Trzy tygodnie po publikacji naszego artykułu pt. „Tak sprzedaje mieszkania Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno”, otrzymaliśmy odpowiedź od władz Spółdzielni.

 

Otrzymane wczoraj poniższe stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej SM Bródno, podpisane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Szczurowskiego oraz zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Ryszarda Turka, publikujemy w całości – bez żadnych skrótów i komentarza. Jego ocenę pozostawiamy czytelnikom.

 

Komunikat

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu nieprawdziwymi informacjami na temat inwestycji „Różopol Bródno” Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” informują:
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zamierzenia inwestycyjne uchwala najwyższy organ Spółdzielni. Dla inwestycji „Różopol-Bródno” uchwała taka została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli w 2007 r. Budowa realizowana była w latach 2009-2012 r.
Wszystkie inwestycje mieszkaniowe, w tym również „Różopol Bródno” Spółdzielnia realizuje „non-profit” – bez zysku.
Proces przygotowywania i realizacji inwestycji był opiniowany przez Komisje Rady Nadzorczej oraz akceptowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Zgodnie z kompetencjami Rada Nadzorcza uchwaliła „Zasady rozliczania kosztów zadania inwestycyjnego i ustalania kosztu budowy lokali i miejsc postojowych (…)”. Uchwała ta określiła również zasady naboru i rozliczenia inwestycji. Zgodnie z jej zapisami „inwestycja w pierwszej kolejności służyła zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków SM „Bródno” i ich rodzin (…) oraz pracowników SM „Bródno”. Z możliwości tej mogli skorzystać w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia naboru uczestników. W następnym okresie decydowała kolejność zgłoszeń.
W inwestycji zaprojektowano 122 mieszkania i 9 lokali usługowych. Nabór rozpoczęto 1 lutego 2009 r., przyjęto koszt początkowy 5.508,00/m2 brutto, do którego wprowadzono współczynniki atrakcyjności dla lokali. Ogłoszenia o rozpoczęciu naboru umieszczono na wszystkich klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni oraz w Administracjach. Od początku Informacja pozostawała na stronie internetowej Spółdzielni, umieszczano artykuły i ogłoszenia w gazecie „Nasze Bródno”. W późniejszym okresie zlecono emisje ogłoszeń w „Gazecie Wyborczej” oraz w dodatku „Dom”.
Szacunkowe zestawienie z sumą podpisanych umów wstępnych i docelowych (o budowę) w trakcie realizacji inwestycji przedstawia się następująco:
31.05.2009 r. – 77 lokali (59%), 31.08.2009 r. – 84 lokali (64%), 28.02.2010 r. – 102 lokali (78%), 31.08.2010 r. – 121 lokali (91%), 28.02.2011 r. – 123 lokali (93%), 31.08.2011 r. – 127 lokali (97%), 28.02.2012 r. – 129 lokali (98%).
Rada Nadzorcza, która w ramach swoich funkcji sprawowała kontrolę i stały nadzór nad realizacją, po zakończeniu inwestycji zatwierdziła rozliczenie końcowe kosztów inwestycji, w tym koszt końcowy budowy i wysokość wkładu budowlanego w kwocie 4.803,00 zł brutto za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego – w takiej samej wysokości dla wszystkich uczestników. Ponadto uczestnicy inwestycji pokryli koszty budowy balkonów, tarasów, ogródków i komórek lokatorskich.
Koszty Inwestycji w żaden sposób nie obciążyły członków Spółdzielni. Wszystkie koszty ponieśli uczestnicy inwestycji, w tym: poza kosztami bezpośrednimi dotyczącymi realizacji także koszty pozyskania terenu, badań, pomiarów map, uzyskania opinii i ekspertyz, przygotowania terenu z rozbiórkami i przekładkami, odtworzenia miejsc postojowych, koszty dokumentacji projektowej, opłaty za przyłączenie mediów, koszty obsługi inwestycyjnej, marketingu, koszty obowiązkowych lustracji, koszty zaświadczeń, opłat i prowizji notarialnych oraz koszty ogłoszeń związanych z inwestycją.
Rada Nadzorcza i Zarząd stwierdzają, że informacja o naborze uczestników i realizacji inwestycji była przedstawiana członkom Spółdzielni w pełnym zakresie na Walnych Zgromadzeniach, które w kolejnych latach zatwierdzały sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu, jak również informacje podawane były sukcesywnie w gazecie „Nasze Bródno”.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

 

68
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx