Budowa metra na Bródnie: jakie ulice będą zamknięte, którędy objazdy [ANALIZA]

69
Share

O ile budowa metra na Zaciszu nie spowoduje wielkich utrudnień, to inwestycja na Bródnie będzie oznaczała kilkuletnie komunikacyjne trzęsienie ziemi.

 

Dotarliśmy do opracowania założeń zmian w ruchu przy budowie metra na Bródnie i Zaciszu. Analiza została wykonana przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko na zamówienie m.st. Warszawy.

To jeszcze nie są ostateczne rozwiązania komunikacyjne, jakie nastąpią na w dzielnicy, jednak najprawdopodobniej w większości przypadków właśnie tak będzie wyglądała dalsza część budowy metra w naszej dzielnicy – już od 2019 roku.

W skrócie: na kilka lat życie na Bródnie stanie na głowie. A oto szczegóły.

 

Główne utrudnienia drogowe:

* Komora demontażowa za stacją C18 – obiekt z lokalizowany będzie w ul. Pratulińskiej, w pobliżu skrzyżowania ul. Gilarskiej z ul. Władysława Łokietka. Zakłada się brak przejezdności ul. Pratulińskiej.

* Wentylatonia V19 – zlokalizowana będzie w ul. Władysława Łokietka, pomiędzy ul. Chojnowską a ul. Samarytanka, w pobliżu kanału Bródnowskiego.  Zakłada się zamknięcie odcinka ul. Władysława Łokietka, na odcinku od ul. Chojnowskiej do skrzyżowania z ul. Samarytanka, przy czym zakłada się przejezdność wzdłuż ciągu ul. Samarytanka – Krośniewicka.

* Stacja C19 (Zacisze) – stacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Figara, na południe od skrzyżowania z ulicami: Spójni, Rolanda i Codzienną. Na czas budowy korpusu stacji wyłączona będzie ul. Figara oraz mogą wystąpić czasowe utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic Codzienna, Rolanda i Spójni (budowa wyjścia ze stacji metra). Założono przejezdność ciągów Rolanda-Codzienna, Rolanda – Spójni i Spójni-Codzienna.

* Wentylatornia V20 – wentylatoria zlokalizowana w pasie drogowym ul. Blokowej, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kanałową a ul. Przy Wodzie. Korpus wentylatorni zlokalizowany pod ul. Blokową – na czas budowy korpusu ul. Blokowa na tym odcinku będzie wyłączona z ruchu. Zakłada się przejezdność na kierunku Blokowa-Kanałowa oraz ciągu Przy Wodzie – Czerwińska.

* Stacja C20 (Kondratowicza) – stacja zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Kondratowicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Wincentego (strona zachodnia skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Malborską (strona zachodnia skrzyżowania). Korpus stacji zlokalizowany będzie pod obiema jezdniami ul. Kondratowicza i pod skrzyżowaniem z ul. Malborską. Dodatkowo w rejonie stacji wykonywane będą przekładki sieci oraz łącznik stacji z planowanym przystankiem tramwajowym (planowana budowa linii tramwajowej
na Białołękę będzie realizowana po budowie metra). Do celów analizy założono całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Malborską oraz zamknięcie skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Św. Wincentego od strony zachodniej. Zachowane będą relacje: Św. Wincentego – Kondratowicza (kierunek północ-wschód oraz południe-wschód) oraz wzdłuż ul. Św. Wincentego (kierunek północ-południe) (poprzez etapowanie budowy, jednie tymczasowe, obiekty tymczasowe itp.).

* Wentylatronia V21 – zlokalizowana będzie pod pasem dzielącym jezdnie ul. Kondratowicza oraz pod jedną jezdnią (południową). Wymagać to będzie zamknięcia południowej jezdni Kondratowicza. Zakładana jest przejezdność jednej jezdni ul. Kondratowicza. Skrzyżowanie ulic Chodeckiej i Kondratowicza przejezdne we wszystkich relacjach.

* Stacja C21 (Rembielińska) wraz z torami odstawczymi i dwiema komorami rozjazdów – zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Kondratowicza, na odcinku od ul. Łabiszyńskiej (ok. 100m na wschód od skrzyżowania) – za skrzyżowanie z ul. Rembielińską i Bazyliańską. Koniec torów odstawczych zlokalizowany będzie na terenie
szkoły i przedszkola przy ul. Św. Hieronima. Założono wyłączenie dla ruchu kołowego całego skrzyżowania: Kondratowicza, Rembielińska i Bazyliańska, całkowite zamknięcie ul. Kondratowicza na odcinku pomiędzy ul. Rembielińską a Łabiszyńską. Założono utrzymanie ruchu tramwajowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. Zakłada się również utrzymanie relacji na skrzyżowaniu ul. Łabiszyńskiej i Kondratowicza ze względu na obsługę szpitala, komunikację zbiorową i obsługę osiedli (poprzez etapowanie budowy, jezdnie tymczasowe itp.)

 

Kluczowe odcinki zamknięte podczas budowy metra na Bródnie / źróło: analiza dla m.st. Warszawy

 

Spodziewany jest wzrost ruchu samochodowego:

* Na Trasie Armii Krajowej, która ze względu na swoją wysoką klasę funkcjonalną powinna odegrać ważną rolę w przejęciu ruchu z dzielnicowego układu ulic Targówka. Jednak trasa ta w godzinach szczytu często pracuje w warunkach wyczerpanej przepustowości i podlega w ciągu dnia licznym zakłóceniom. Spodziewane przeniesienie się ruchu będzie ten problem pogłębiać.

* Na ul. Św. Wincentego pomiędzy ul. Malborską i ul. Kondratowicza. Będzie to związane z koncentracją ruchu w kierunku północnym do Trasy Armii Krajowej i w kierunku południowym – do ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz ciągu Wyszogrodzka-Bartnicza (także poprzez ulice lokalne Groera, Żuromińska, Bolivara) i dalej do ul. Wysockiego.

* Na ul. Chodeckiej i ciągu Wyszogrodzka-Bartnicza, które będą musiały także przejąć obsługę części linii autobusowych.

* Na ul. Wysockiego – koncentracja ruchu w kierunku Trasy Toruńskiej.

* Wzrost ruchu na ulicach o charakterze bardzo lokalnym (np. Malborska, Groera, Żuromińska, Bolivara, Korzona), które będą wymagać ochrony przed przejazdami tranzytowymi (np. w postaci dodatkowego uspokojenia ruchu)

 

Strategiczne cele podczas budowy metra:

* Zapewnienie obsługi komunikacją autobusową Bródna z utrzymaniem powiązań poprzez Trasę Armii Krajowej, ul. Św. Wincentego, Młodzieńczą, ciąg ul. Chodecka – Wyszogrodzka – Bartnicza, ul. Matki Teresy z Kalkuty, ciąg Wysockiego-Odrowąża, Radzymińską.

* Zapewnienie jak najlepszych powiązań autobusowych ze stacjami metra (zwłaszcza ze stacją Trocka). Odnosi się to także do obszarów położonych poza Targówkiem, np. z Białołęki, Marek, Radzymina, Ząbek.

* Utrzymanie przejezdności trasy tramwajowej w ul. Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty z zapewnieniem możliwości przesiadki z autobusów w rejonie skrzyżowania Rembielińska/Bartnicza.

* Zapewnienie możliwie najdogodniejszych powiązań pieszych i rowerowych w sąsiedztwie placów budowy metra.

* Zapewnienie dostępności dla ruchu samochodowego terenu Targówka Mieszkaniowego, Zacisza i Bródna.

* Ochrona ulic lokalnych na terenie Bródna i Zacisza przed ew. „rozlewaniem się” ruchu samochodowego.

* Zapewnienie dostępności do większość parkingów osiedlowych oraz dostępności dla służb ratunkowych i komunalnych.

 

Założenia tymczasowej organizacji ruchu:

(ostateczna organizacja jeszcze nie jest ustalona, ale niemal pewne są nastepujące rozwiązania)

* Utrzymanie bez zakłóceń funkcjonowania trasy tramwajowej w ciągu ul. Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Węzeł Żaba (poza chwilowymi wyłączeniami). Na czterech liniach (1, 3, 4, 25) założono dotychczasową częstotliwość w godzinie szczytu ok. 36 tramwajów na godzinę.

* Powiązanie transportem zbiorowym obszarów dotkniętych zakłóceniami związanymi z budową metra przede wszystkim z najbliższą czynną stacją metra (głównie budowana obecnie stacja Metro Trocka) oraz  kolejnymi stacjami (stacje Metro Targówek, Metro Szwedzka i Metro Dw. Wileński).

* Utrzymanie większości dotychczasowych powiązań komunikacją autobusową na kierunkach nie obsługiwanych przez metro.

* Wprowadzenie tymczasowych pętli autobusowych na ul. Kondratowicza (lokalizacja na zachód od skrzyżowania z ul. Św. Wincentego) i ul. Bazyliańskiej (lokalizacja na wschód od skrzyżowania z ul. Św. Hieronima).

* Bezwzględne utrzymanie przejezdności ul. Kondratowicza (minimum przekrój 1×2) na odcinku pomiędzy ul. Łabiszyńską i Chodecką z zachowaniem (w miarę możliwości) powiązania dwukierunkowego z ul. Łabiszyńską.

* Bezwzględne utrzymanie przejezdności dla komunikacji autobusowej i ruchu indywidualnego (poza chwilowymi wyłączeniami w okresach mniej uciążliwych np. w trakcie weekendów, wakacji) ciągu ul. Wincentego na skrzyżowaniu z ul. Kondratowicza.

* Bezwzględne utrzymanie (a w miarę możliwości zwiększenie) przepustowości Trasy AK / Toruńskiej.

* Bezwzględne utrzymanie ruchu pieszych i rowerzystów po obu stronach placów budowy metra.

* Zachowanie dostępności do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

* Zachowanie dostępności do zabudowy mieszkaniowej położonej w rejonie realizowanych obiektów metra (dostęp do parkingów, dostęp służb ratunkowych, służb komunalnych, itp.)

* Zamknięcie dla samochodów osobowych ul. Wincentego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty do wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego Atal (osiedle Nowy Targówek) – dopuszczony tam będzie ruch wyłącznie autobusów komunikacji miejskiej i taksówek – ruch samochodowy z ul. Św. Wincentego kierowany w ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Wysockiego/Odrowąża oraz w ul. Gilarską, a od budowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Św. Wincentego w kierunku południowym do ul. Borzymowskiej i węzła Żaba.

 

Szczególne znaczenie będzie miała Trasa Toruńska:

Twórcy analizy zakładają słusznie, że będą potrzebne ponadstandardowe działania skierowane na zapewnienie maksymalnej możliwej przepustowości Trasy Armii Krajowej/Toruńskiej. Trasa ta będzie mieć decydujące znaczenie z punktu widzenia przejęcia w trakcie budowy metra części ruchu z północnej części Bródna i z Białołęki.

Przy czym przy obecnym ruchu charakteryzuje się wysokim stopniem zawodności, co bardzo często skutkuje przenoszeniem się ruchu w ciągi ul. Wincentego i Wysockiego – Odrowąża. Zakłócenia ruchu na Trasie AK/Toruńskiej w okresie budowy metra będą mieć silnie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania Targówka, niosące poważne koszty społeczne a niekiedy zagrożenie bezpieczeństwa (np. w związku z utrudnionym dostępem do Szpitala Bródnowskiego).

W związku z tym proponuje się:
* powołanie specjalnej grupy zadaniowej, której zadaniem byłoby stałe monitorowanie i patrolowanie całego odcinka trasy S8 od Marek do węzła Konotopa w celu natychmiastowego usuwania wszelkich przeszkód, uszkodzonych samochodów, pojazdów uczestniczących w drobnych kolizjach, itp. oraz wspomagającej kierowanie ruchem w stanach awaryjnych;
*  wprowadzenie na Trasie Toruńskiej ograniczenia prędkości dopuszczalnej (w celu podwyższenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczania ryzyka powstawania kolizji i wypadków)

 

To nie wszystko:

Niemal każda droga wokół budowy metra na Bródnie, która nie zostanie bezpośrednio zamknięta, i tak będzie przebudowywana – będą powstawać jezdnie dojazdowe, łączniki, ronda, specjalne pasy dla autobusów, dodatkowa sygnalizacja świetlna itp.

Dotyczyć to będzie m.in. ul. Matki Teresy z Kaluty, św. Wincentego, Chodeckiej, Krasnobrodzkiej i wielu innych.

Ostateczne plany jeszcze powstają – gdy bedą one bardziej pewne, napiszemy o nich na targowek.info.

 

Tak ma wyglądać stacja wejście na stację metra Kondratowicza, około 2023 roku / wizualizacja UM Warszawa

 

Po koniec czerwca wybrany został wykonawca ostatniego odcinka drugiej linii metra w prawobrzeżnej Warszawie. Tunele i trzy stacje na Zacisze i Bródno zbuduje konsorcjum firm Astaldi i Gülermak. Umowa na budowę zostanie podpisana jeszcze w 2018 roku.

Jest więc realna szansa, że budowa metra zacznie się w pierwszej połowie roku 2019 (zaraz po otwarciu metra ma Targówku Mieszkaniowym) i, jeśli dalej wszystko przebiegnie bez przeszkód, metro na Zacisze i Bródno pojedzie już w roku 2022. Aktualny przewidywany koszt tego odcinka metra to 1,4 miliarda zł.

 

Zobacz, jak będą wyglądały stacje metra na Zaciszu i Bródnie

Zobacz, gdzie powstaną stacje metra na Bródnie

Zobacz, jak będzie wyglądała Kondratowicza po przebudowie

Zobacz raport z obecnej budowy metra na Targówku

69
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx